:8:00AM-10:00PM
welcome !
:13521840863
:762339840@qq.com

Contact us

联系我们
当前位置:
如果您有建议意见或疑问,请与我们联系
IF YOU HAVE ANY INFORMATION OR UP COMING EVENTS PLEASE CONTACT US

        二十一世纪初期,随着信息技术不断地深入发展,人类社会将迈向人工智能时代。这是一个凝聚智慧,人才辈出,善于创新,敢于创新的大时代。不管是东方还是西方,一切人类社会的智慧结晶,将被充分地发掘和利用,去更好服务于整个社会,来推动人类历史的车轮不断地前行。

联系电话:王素青  13521840863

​                  刘佳     13686433551

EMAIL:762339840@qq.com